MPMS

Nandurbar

  1. Home
  2. »
  3. Members Directory
  4. »
  5. Nandubar
PhotoNameDesignationAddressEmailMobile No.
Sri Niwasji-104308श्री श्रीनिवासजी पुसारामजी माहेश्वरीजिला अध्यक्षटिळक रोड, बोहरी गल्ली नंदुरबारshrinivasji02564@gmail.com 9420440444
Vijayji shaligramji-104354श्री विजयजी शालीग्रामजी सारड़ाजिला मंत्री३४, आदेश्वरनगर, संजय मिल कंपाऊंड, तळोदा रोड नंदुरबारsarda.vodafone@gmail.com 7020639090
Pushpaji balkishanji-111180सौ पूष्पा बाळकिशनजी मोदानीजिला महीला अध्यक्षमु पो खोंडामळी, ता. जी. नंदुरबारmodanivijay72@gmail.com 8552008126
Sumit nandkishoreji-104312श्री सुमित नंदकिशोरजी मणियारजिला युवा अध्यक्षटिळक रोड, बोहरी गल्ली नंदुरबारmsumit@gmail.com 9423974321
Rameshwarji-104435श्री रामेश्वरजी नारायणदासजी गगराणीशहादा तालुका अध्यक्षटिळक रोड, बोहरी गल्ली नंदुरबारgagaranirameshwar@gmail.com 9922792004
Somnathji-111020श्री सोमनाथजी रामकिसनजी माहेश्वरीअक्कलकुवा तालुका अध्यक्षमु पो वाण्याविहीर, तालुका अक्कलकुवा, जी. नंदुरबारsrmaheshwari4@gmail.com 7798743889
Kushachandji-111070मु पो कोपर्ली, ता. जी. नंदुरबार प्रदेश प्रतिनिधी KSमु पो कोपर्ली, ता. जी. नंदुरबार nkbirla196@gmail.com 9422779292
Dr Prafullchandji-110966श्री डॉ प्रफुलचंदजी सुरजमलजी मानुधनेप्रदेश प्रतिनिधीमु पो रनाला, ता. जी. नंदुरबारprafulmanudhane01@gmail.com 9403718742